خبر تازه

عضویت در انجمن

  • همکار گرامی حق عضویت سالانه در حال حاضر ۱۰ هزار تومان میباشد که می بایست قبل از تکمیل فرم زیر، آنرا پرداخت نموده و کد پیگیری آنرا درون فرم وارد نمایید . شماره حساب انجمن معارف – ۰۲۲۰۳۷۲۵۱۴۰۰۸ بانک ملی – شماره کارت ۶۰۳۷۹۹۱۷۴۴۱۶۶۴۲۶ بنام آقایان (حسین احسانی فر – محمد طیبی)